Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zaproszenie do uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu oraz Gmina Susiec organizuję w dniu 1 października 2022r.
Rajd Rowerowy ” W krainie wielkich łowów – w pogoni za tradycją łowiecką”
Zapewniamy wspaniałą atmosferę, ciekawą trasę rajdu oraz mnóstwo imprez towarzyszących.
Poniżej przedstawiamy program oraz regulamin uczestnictwa.

Regulamin Rajdu Rowerowego

„W krainie wielkich łowów  – w pogoni za tradycją łowiecką”

1 października 2022r.

 1. Cel wydarzenia:

– promocja tradycji i kultury łowieckiej,

– promocja turystyki rowerowej i przyrodniczej,

– promocja produktów regionalnych,

– promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie,

 1. Termin rajdu:

01 października 2022r. /sobota/

 1. Organizator wydarzenia:

– Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu

– Gmina Susiec

 1. Partner Wydarzenia:

– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub.

-Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

– Nadleśnictwo Tomaszów

– Nadleśnictwo Józefów

– Nadleśnictwo Zwierzyniec

– Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ województwa lubelskiego

– Koło Łowieckie  nr 11 „ Bażant” w Lubyczy Królewskiej

– Koło Łowieckie   nr 61 „Roztocze” w Zamościu

– Koło Łowieckie   nr 28 „Rogacz” w Józefowie

– Koło Łowieckie   nr 90 „Darz Bór” w Lublinie

– Koło Łowieckie   nr 8 „Łoś” w Lublinie

– GOK Susiec

 1. Zgłoszenia:

drogą mailową: rajdsusiec2022@gmail.com

poprzez formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/QjwEMyAFgHNNK8vH9

korespondencyjnie pod adresem: Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu ul. Jasna 7,22-400 Zamość

tel./fax 84-638-47-52

 1. Opis trasy i program rajdu:

Wyjątkowo malownicza trasa długości 35  kilometrów biegnie  głównie drogami gruntowymi i lokalnymi, bez istotnych przewyższeń. Start do przejazdu będzie poprzedzony przypomnieniem przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się rowerem. Przed startem stan  techniczny rowerów zostanie sprawdzony przez serwisanta. Elementami rajdu będą: realizowana w punktach spoczynkowych edukacja ekologiczna prowadzona przez leśników i myśliwych, pobyt w ciekawych przyrodniczo miejscach. Na mecie  przeprowadzone będą konkursy z wiedzy ekologicznej, zajęcia z recyklingu i poczęstunek w formie potraw regionalnych.

Rajd odbędzie się w oprawie polowania zbiorowego (zbiórka, odprawa, łowy, pokot) z udziałem sygnalistów myśliwskich. Na trasie Rajdu rozmieszczone będą makiety zwierzyny łownej, którą należy „pozyskać” (sfotografować), dodatkowo punktowane będą zdjęcia spotkanej na trasie zwierzyny.

Link do trasy:

https://www.traseo.pl/trasa/rajd-rowerowy-w-krainie-wielkich-lowow-w-pogoni-za-tradycja-lowiecka

Start godzina 10:10   Park im. Sylwestra Chęcińskiego w Suścu ( koło stacji PKP)

10:20 – warsztaty kulinarne z Marcinem Sikorą – mistrzem kuchni Hotelu Artis w Zamościu

13:40 – Zakładany przejazd ostatniego uczestnika

13:50 – Konkursy z nagrodami:

–  wiedzy ekologicznej,

– kulinarny na najlepszą potrawę z dziczyzny, regionalną i nalewkę

– sportowo – rekreacyjne.

14:30 – ogłoszenie wyników, dekoracje w poszczególnych kategoriach:

A – drużynowej (3 osobowe zespoły w tym min. jedna kobieta) –decyduje czas dojazdu ostatniego zawodnika z drużyny,  osobno klasyfikowani samorządowcy, koła łowieckie, koła gospodyń wiejskich

B – indywidualnej – Uczestnicy, którzy pozyskają największą ilość zwierzyny zdobędą tytuł „króla/królowej’

Uczestnicy, którzy pozyskają największą ilość  zwierzyny zdobędą tytuł „króla/ królowej polowania”.

Uczestnikowi  z najmniejszą liczbą pozyskanej zwierzyny przypadnie zaszczytny tytuł  „króla pudlarzy”.

15:00 – wspólna biesiada przy  muzyce.

 

 

 1. Uczestnictwo:

Osoby pełnoletnie posiadające rower i kartę rowerową lub prawo jazdy. Obowiązuje limit miejsc -200 osób.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje jego kolejność. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety startowe i okolicznościowe koszulki.

W rajdzie mogą brać udział uczestnicy na rowerach z napędem elektrycznym, jednak nie będą klasyfikowani.

Wejścia piesze  na wzgórze Kościółek i do Kamieniołomu nie są obowiązkowe. Uczestnicy, którzy nie dokonają wejść na w/w punkty nie będą klasyfikowani.

 

 1. Postanowienia końcowe:

– Uczestnicy będą ubezpieczeni przez organizatora.

– Uczestnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych.

– Rajd rozegrany zostanie przy ruchu częściowo ograniczonym.

– Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

– Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

– Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

– Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką) Awarię należy

zgłosić pod nr tel. 503 860 850

– Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,

– Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA RAJDU

„W KRAINIE WIELKICH ŁOWÓW – W POGONI ZA TRADYCJĄ ŁOWIECKĄ SUSIEC 2022”

 1. Dane uczestnika:

(a) imię i nazwisko uczestnika:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( b) adres uczestnika:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres e-mail oraz numer telefonu(prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które chcielibyście Państwo otrzymać informację o udziale oraz przebiegu Rajdu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. c) rozmiar koszulki (właściwe zaznaczyć): S, M, L, XL, XXL.
 2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

3.Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać.

 1. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym

w dniu 1 października 2022 r.

 1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
 2. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na potrzeby udziału w Rajdzie, w tym mojego wizerunku do celów informowania o moim udziale w Rajdzie oraz promowania informacji o tym wydarzeniu: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym prowadzonym przez Organizatora, w lokalnych mediach, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Organizatora. Powyższa zgoda jest dobrowolna, ale stanowi warunek uczestnictwa w Rajdzie. Nie udzielenie jej, bądź wycofanie zgody skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Rajdzie. Zgodę można wycofać do dnia rozpoczęcia Rajdu poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu do Organizatora, wobec przetwarzania danych osobowych związanych z wizerunkiem i/lub usunięcia wizerunku.

7.Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatorów:

 1. a) Dane osobowe podane przez uczestników Rajdu będą przetwarzane przez Organizatora
 2. b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ochronadanych@pzlow.pl
 3. c) dane osobowe podane przez uczestników, będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu oraz publikacji informacji dotyczących relacji z Rajdu oraz jego przebiegu na stronach internetowych organizatorów i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa,
 4. d) Organizatorzy przetwarzają wskazane dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody przez uczestników, jak i prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Rajdu wzięcia w nim udziału, a Organizatorom jego organizacji i przeprowadzenia,
 5. e) osoby, których dane osobowe przetwarzają Organizatorzy, mają prawo do:-dostępu do swoich danych osobowych,-żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,-żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,-żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizatorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratorów nad podstawą takiego sprzeciwu,-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,-podanie danych osobowych w formularzu uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorom zorganizowania Rajdu, przyznaniu dyplomów oraz powiadomienia uczestników o aspektach organizacyjnych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Rajdzie jako jego uczestnik.

 

_______________                                                     _______________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

 

Formularz należy dostarczyć do dnia 29 września 2022 r. na adres:  

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu ul. Jasna 7, 22-400 Zamość ,tel./fax 84-638-47-52

lub wypełnić w formie elektronicznej pod adresem:      https://forms.gle/QjwEMyAFgHNNK8vH9

lub przesłać jako załącznik na adres: rajdsusiec2022@gmail.com

Udostępnij
Twitter
WhatsApp