Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Zamość

Myśliwiec Kresowy

Redakcja: Janusz Siek – redaktor naczelny
adres e-mail: myśliwiec.kresowy@onet.eu lub januszsiek@interia.pl

Stała współpraca: Wojciech Adamczyk, Mirosław Kaleniuk , Jerzy Garbacz, Sławomir Olszyński, Zenon Kukułowicz, Władysław Saciuk, Jerzy Burcon, Sebastian Kaleniuk, Wojciech Antoniuk, Andrzej Ceynowa, Tomasz Sak, Robert Polski, Waldemar Laskowski, Krzysztof Kuźniarski, Stefan Sochacki, Marian Ozimek, Hubert Zajączkowski, Jan Szulc, Greta Bruśniak, Dorota Ogrzyńska, Jerzy Ogrzyński, Henryk Tkacz, Paweł Smyk, Jerzy Zakrzewski, Adam Ćwik, Monika Zawiślak, Jerzy Wur, Henryk Leśniak, Dariusz Knap, Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

Kosz roczny prenumeraty kwartalnika „Myśliwiec Kresowy” wynosi 44,00 zł. Kwotę należy wpłacić na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Zamościu: 28203000451110000003856030

W tytule prosimy podać: Prenumerata „Myśliwca Kresowego – rok” oraz dopisać adres do wysyłki.

Cennik reklam w „Myśliwcu Kresowym”

  • 1/8 strony – 50,00 zł + VAT
  • 1/4 strony – 100,00 zł + VAT
  • 1/2 strony – 200,00 zł + VAT
  • cała strona – 400,00 zł +VAT
  • okładka str. II, III, IV – 600,00 zł +VAT
„MYŚLIWIEC KRESOWY” – ZAMOJSKI KWARTALNIK MYŚLIWYCH I SYMPATYKÓW ŁOWIECTWA

Zamojska organizacja łowiecka od 2000 roku wydaje czasopismo „Myśliwiec Kresowy”. Jest ono swoistą kroniką łowiectwa Zamojszczyzny, przedstawia wydarzenia z życia struktur okręgowych, kół łowieckich i myśliwych, popularyzuje ich osiągnięcia, propaguje przestrzeganie kultury, etyki i tradycji łowieckiej, przekazuje myśliwym oraz utrwala dla przyszłych pokoleń historię i piękno naszego łowiectwa. 

Pomysł redagowania czasopisma myśliwych i sympatyków łowiectwa Zamojszczyzny powstał w połowie 1999 roku na jednym ze spotkań prezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Zamościu Alfreda Hałasy i przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Zamościu Dominika Wojtucha. Propozycja Alfreda Hałasy została poparta przez Dominika Wojtucha oraz członków Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Zamościu na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym z prezesami kół łowieckich 23 grudnia 1999 roku. Trud tworzenia czasopisma wziął na siebie ówczesny przewodniczący Komisji Przestrzegania Zasad Etyki i Tradycji Łowieckich Janusz Bełżek. To dzięki zaangażowaniu tego twórczego myśliwego i działacza łowieckiego „Myśliwiec Kresowy” został powołany do życia. Ci trzej inicjatorzy wydawania czasopisma, spośród propozycji nazw: „Mały Łowiec”, „Łowiec Wschodni”, „Myśliwiec Wschodni”, „Myśliwiec Kresowy”, wybrali tę ostatnią nazwę.

W skład pierwszej redakcji weszli: Janusz Bełżek – redaktor naczelny, Henryk Studnicki – sekretarz redakcji oraz trzej redaktorzy: Edward Jędrzejuk, Marian Kudełka i Andrzej Kulas. Stałą współpracę z redakcją podjęli: Dominik Wojtuch, Alfred Hałasa i Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. Pierwszy numer „Myśliwca Kresowego” nosi datę: kwiecień 2000. Logo „MK” opracował

Stefan Szmidt – znany aktor, artysta malarz, wiceprzewodniczący ówczesnej Komisji Przestrzegania Zasad Etyki i Tradycji Łowieckich i członek Koła Łowieckiego nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju. Przedstawia ono tokującego głuszca na konarze.

Pierwszy „Myśliwiec Kresowy” był jedynym numerem wydanym pod kierownictwem  redaktora naczelnego Janusza Bełżka, gdyż nagła choroba

i niespodziewana  śmierć 13 lipca 2000 roku, zniweczyła jego plany i zamierzenia dotyczące dalszych wydań czasopisma. Janusz z tego numeru był bardzo dumny, przed jego śmiercią rozmawiałem z nim kilkakrotnie, dostarczyliśmy mu też kilkanaście egzemplarzy „MK”, które na kilkanaście dni przed śmiercią rozdał między innymi lekarzom z kliniki  na Jaczewskiego w Lublinie.

Aby kontynuować dzieło Janusza Bełżka i podkreślić jego wielki wkład w powstanie kwartalnika zamojskich myśliwych, sekretarz redakcji Henryk Studnicki zwrócił się do mnie, aby wspólnie przygotować numer 2 „Myśliwca Kresowego”. W 2000 roku dołączenie do dotychczasowych członków redakcji zaproponowano Witoldowi Kornetowi i powierzono mu funkcję redaktora naczelnego. Po dwóch wydaniach „MK” ze składu redakcji odszedł Edward Jędrzejuk. 

21 maja 2005 roku II Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ wybrał nowe władze okręgowe, redakcja „MK” pozostała w dotychczasowym składzie. Do stałej współpracy z redakcją przystąpili: Władysław Saciuk, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu i ja. Wówczas to z zaangażowaniem przystąpiłem do redagowania kolejnych numerów, zmobilizowałem kilka osób do pracy na rzecz czasopisma. W 2007 roku zostałem redaktorem naczelnym naszego „Myśliwca”  a do stałej  współpracy zaprosiłem Zdzisława Sawickiego i Andrzeja Pawlika. Należy nadmienić, iż Zenon Kukułowicz – etatowy pracownik ZO PZŁ w Zamościu, z polecenia łowczego okręgowego Dominika Wojtucha, współpracował już z redakcją od nr 2 „Myśliwca Kresowego”, zbierał z kół łowieckich materiały z uroczystości, wykonywał i opisywał zdjęcia. Po próbnych wydrukach, tzw. szczotkach sześciu numerów „Myśliwca Kresowego” (od nr 2 do nr 7)  przygotowanych do korekty, wspólnie z łowczym okręgowym Dominikiem Wojtuchem oraz Marią Mastalińską sprawdzali je przed oddaniem do drukarni odnośnie zgodności zdarzeń, faktów, opisów zdjęć. W tym okresie trzeba było szukać tematów i materiałów do następnych numerów, zachęcać i angażować zarządy kół łowieckich do współpracy. Zgromadzenie większości materiałów, z wyjątkiem indywidualnych artykułów, spoczywało na pracownikach biura ZO PZŁ i powodowało łączenie numerów „Myśliwca Kresowego”. Dominik Wojtuch wspominał („MK” nr 24): Radykalna poprawa nastąpiła z chwilą powołania w skład redakcji, na stanowisko redaktora naczelnego Janusza Sieka a następnie powołania na sekretarza redakcji Zdzisława Sawickiego i redaktora Andrzeja Pawlika.

W latach 2008–2011 aktywną współpracę z redakcją „Myśliwca Kresowego” prowadził Edmund Feduszko, który specjalizował się w tworzeniu bardzo ciekawych i pouczających krzyżówek. Wzbogacił też wydania swoimi rysunkami przedstawiającymi zwierzęta w kniei.

 Od 2009 roku stale współpracują z redakcją: Liliana Keller, która w 2012 roku została redaktorem „Myśliwca Kresowego”, Sławomir Olszyński i Jerzy Garbacz. W następnych latach krąg stałych współpracowników kwartalnika powiększył się o Mirosława Kaleniuka, Roberta Polskiego, Jerzego Burcona, Sebastiana Kaleniuka, Wojciecha Antoniuka, Andrzeja Ceynowę, Ryszarda Rudnickiego, Tomasza Saka, Waldemara Laskowskiego, Adama Ćwika, Krzysztofa Kuźniarskiego, Stefana Sochackiego, Mariana Ozimka, Huberta Zajączkowskiego, Wojciecha Adamczyka, Jana Szulca, Henryka Tkacza, Pawła Smyka, Jerzego Zakrzewskiego, Monikę Zawiślak i Jerzego Wura.

W latach 2000–2003 skład i wydruk „Myśliwca Kresowego” od nr 1 do nr 5 wykonała drukarnia „Helvetica” w Biłgoraju. W 2005 roku nr 6–7 „MK” zrealizowała drukarnia „Attyla” sp.j. w Zamościu. Począwszy od nr 8–9 „MK” (czerwiec 2006 r.) do nr 16 (marzec 2008 r.) skład i wydruk czasopisma wykonała Agencja Reklamowa „Vengraf” z Frampola, która w 2008 roku zmieniła siedzibę i przyjęła nazwę Agencja Reklamowa „BAGA” w Lublinie i do dzisiaj realizuje te czynności.

Na łamach „Myśliwca Kresowego” pisaliśmy między innymi o spotkaniu myśliwych z papieżem Janem Pawłem II w Zamościu, Hubertusach wojewódzkich i okręgowych, Kolędowaniu na Rynku Wielkim w Zamościu, Kresowych Charytatywnych Balach Myśliwskich, Spotkaniach opłatkowych z seniorami, edukacji łowieckiej dzieci i młodzieży, Kresowych Konkursach Sygnalistów Myśliwskich w Biłgoraju, Lubelskich Spotkaniach z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu, o działalności Chóru Myśliwskiego „Knieja”, Oddziałów Zamojskiego i Roztoczańskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, Myśliwskiej Orkiestry Dętej „Echo Kniei”, Zespołu Sygnalistów Myśliwskich. Informowaliśmy o powstaniu i działalności Klubu Dian im. Elżbiety Sapiehy Okręgu Zamojskiego PZŁ, o comiesięcznej radiowej audycji przyrodniczo-łowieckiej Zarządu Okręgowego PZŁ „Głosy Kniei”, o sztandarach, kapliczkach św. Huberta, obeliskch, falerach kół łowieckich Zamojszczyzny, zasiedleniach zwierzyną naszych obwodów łowieckich, obchodach Hubertusa Ogólnopolskiego w Zamościu. Przedstawiliśmy sylwetki i twórczość związaną z łowiectwem Zamojszczyzny artystów malarzy: batalisty Józefa Brandta, Jerzego Kossaka autora obrazu „Święty Hubert”, który znajduje się w kościele parafialnym w Rzeplinie, profesora zamojskiego gimnazjum z okresu międzywojennego Edwarda Kopcińskiego – autora obrazu „Święty Hubert” z Kościoła św. Katarzyny w Zamościu, współczesnych: Stanisława Bodesa z Hrubieszowa, Elżbiety Hałasy –  malarki Roztocza. Pisaliśmy o pobytach na terenie Zamojszczyzny i związanych z naszym regionem tak znanych Polaków jak Henryk Sienkiewicz, Fryderyk Chopin, Ignacy Mościcki, Maurycy Zamoyski, Władysław Czachórski, Władysław Żurawski. „MK” prezentował również obrazy, wiersze, opowiadania, fotografie, najaktywniejszych w tej twórczości zamojskich myśliwych: Zdzisława Dudka, Edwarda Jędrzejuka, Alfreda Hałasy, Andrzeja Pawlika, Mariana Ozimka, Jana Szulca, Jerzego Garbacza, Liliany Keller, Stefana Szmidta, Janusza Bełżka, Edmunda Feduszko, Konrada Mastalińskiego, Sławomira Olszyńskiego, Janusza Sieka, Władysława Rataja, Krzysztofa Kostrubca, Sławomira Dziubińskiego, Zbigniewa Wężyka, Krzysztofa Wieliczko, Marka Zagrodzkiego, Leszka Załuskiego. W „Myśliwcu Kresowym” przedstawiono też sylwetki naszych myśliwych, którzy wnieśli duży wkład do polskiego łowiectwa, między innymi Członka Honorowego PZŁ Alfreda Hałasy, myśliwych Zamojszczyzny odznaczonych najwyższym odznaczeniem łowieckim – „Złomem”, Medalem Świętego Huberta.

Od 2018 roku „Myśliwiec Kresowy” jest kwartalnikiem wydawanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu.

Redakcja „Myśliwca Kresowego” w ciągu ostatnich kilku lat została osamotniona, w 2017 roku do Krainy Wiecznych Łowów odszedł sekretarz redakcji Zdzisław Sawicki,  w 2019 roku redaktor Andrzej Pawlik, polują i piszą już tam Alfred Hałasa i Dominik Wojtuch. 

Nowe „nabytki” redakcji, dotychczasowi stali współpracownicy sprawiają, że wspólnymi siłami utrzymujemy nasz kwartalnik na zadowalającym poziomie redakcyjno-edytorskim. Taki poziom osiągnięto dzięki wszystkim członkom byłych Okręgowych Rad Łowieckich, łowczym okręgowym i pracownikom ZO PZŁ w Zamościu, a szczególnie Mirosławowi Kaleniukowi, Robertowi Polskiemu i za ostatnie ponad trzy lata bardzo owocnej, twórczej i życzliwej współpracy obecnemu łowczemu okręgowemu Wojciechowi Adamczykowi.