Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Bądźmy bezpieczni, zapewnijmy bezpieczeństwo

                                                                         Bądźmy bezpieczni, zapewnijmy bezpieczeństwo

Sezon polowań w pełni, więc zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest najważniejsze dla każdego myśliwego. Uczestnicy polowań indywidualnych i zbiorowych są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad. Tylko tak wszyscy uczestnicy polowań oraz osoby postronne będą mogli czuć się bezpiecznie, a jednocześnie będą przestrzegać obowiązującego prawa.
Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych w trakcie organizacji i wykonywania polowań zbiorowych jest odpowiedni poziom informacji.
Zgodnie z Prawem łowieckim, „dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej.
Ponadto dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice „uwaga polowanie” w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Bądźmy bezpieczni, zapewnijmy bezpieczeństwo.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp